กิจกรรมทั้งหมด

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

การอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Education Kit) สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

การอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Education Kit) สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

                  การอบรมการใช้ชุดอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile  Education Kit) สำหรับข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการป…

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กำหนดการจัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ Thailand Robofest Junior 2016 (2)

 กำหนดการจัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ Thailand Robofest Junior 2016 (2)

  กำหนดการจัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”และเข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ Thailand Robofest Junior 2016ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยำมบรมราชกุมารีวันที่ 17 – 19 มิถุนำยน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี(สำหรับนักเรียน, สามเณร, นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยำลัยราชภัฏ)  

ค่าย“อบรมการผลิตหนังสั้น” ณ ห้อง auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559

ค่าย“อบรมการผลิตหนังสั้น” ณ ห้อง auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559

         การอบรมการทำหนังสั้น วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดโดย ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคุณนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 11 แห่ง เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในเรื่องต่าง ๆ ทางสังคมและสามารถสร้างสื่อรณรงค์ในประเด็นต่างๆ ในการผลิตหนังสั้น ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมจนสามารถลงมือปฏิบัติสร้างหนังสั้นได้เอง                         ติดต่อได้ที่         คุณชาญชัย  วงศ์สารสิน       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81878        E-mail :     

ประชุมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 6 – 8 เมษายน 2559

ประชุมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 6 – 8 เมษายน 2559

            ประชุมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 6 – 8 เมษายน 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องประชุม Lecture I อาคาร บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธณ (SSH) อุทย…

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องประชุม Lecture I อาคาร บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธณ (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

           การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.ห้องประชุม Lecture I อาคาร บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธณ (SSH) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล

การประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

การประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

      การประกวดและนำเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21

            โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง จูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี      โดยงานสัมมนาครั้งนี้จะนำเสนอแนวทางการส่งเสริมนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพืช โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และผลงานโครงงานทางด้านพืชของนักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบมิติใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเรื่องพืชในชั้นเรียน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช ที่สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่สนุกสนานให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งทราบแนวทางการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ และตัวอย่างรูปแบบการส่งเสริมนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช เช่น ตัวอย่างวิธีการสำรวจ ตัวอย่างวิธีการทดลอง ตัวอย่างวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชสำหรับนักเรียนที่หลากหลายบริบท และแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนนักเรียนเพื่อจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู นักเรียน และการนักวิชาการ อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21                    ติดต่อได้ที่        ...

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

      กิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558  "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

               โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

    ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)วันที่ 18 – 20 กันยายน 2558 ณ ห้อง Grand hallศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย           สืบเนื่องจาก ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการตรวจทานความเหมาะสมของเนื้อหาจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ครูสามารถนำชุดกิจกรรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ อุทกภัย ภัยแล้ง และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ชุดกิจกรรมดังกล่าวไปยังโรงเรียนต่างๆ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจึงได้เชิญหน่วยงานเครือข่ายจำนวน ๕...

เปิดคลินิกบริการขาเทียมให้คนพิการ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

เปิดคลินิกบริการขาเทียมให้คนพิการ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

      เปิดคลินิกบริการขาเทียมให้คนพิการ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกี่ยวกับไอทีเพื่อคนพิการ

เกี่ยวกับไอทีเพื่อคนพิการ

  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระทัยที่จะช่วยพัฒนาคนพิการในประเทศไทยให้ยึดหลักการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living) ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กพิการให้ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การสร้างความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของคนพิการ รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ได้พระราชทานกรณีศึกษาที่มีความพิการหลากหลายที่ทรงพบจากการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆ ให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ช่วยคิดค้นต้นแบบเครื่องมือ หรือเทคนิคการจัดการเพื่อให้คนพิการสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจัดการอบรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้กับคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการทุกปี โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เริ่มดำเนินการที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการร่างกายเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และเป็นแบบอย่างของการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับคนพิการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังโรงเรียนสำหรับคนพิการประเภทอื่นๆ รวมทั้งกรณีศึกษาพระราชทาน ดังมีโครงการย่อยที่ดำเนินการอยู่ดังนี้ 1.  โครงการให้การช่วยเหลือกรณีศึกษาพระราชทาน ได้แก่ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม  นายอับดุลเล๊าะ  บาราหาแม  นายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่  นายต่วนอัมรัน กูโซะ นายสุภวัฒน์ เสมอภาค เป็นต้น    2.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการในโรงเรียนศรีสังวาลย์  โรงเรียนกาวิละอนุกูล ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ...

นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน การสอนวิชาชีพระยะสั้นผ่านระบบ eDLTV และการฝึกวิชาชีพ call center ในทัณฑสถาน วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี           ข้อมูลเพิ่มเติม        เว็บไซต์ :       ภาพกิจกรรม :       วีดิโอ :                   ติดต่อได้ที่          คุณสาวิตรี  ภิรมย์กิจ       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                                  วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย “ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” โดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานดังกล่าวด้วย โดยนำเสนอข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการโครงการฯ, ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ, รองผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวรายงาน ณ จุดแสดงนิทรรศการ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเข้าเฝ้าฯ

     วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”

    งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง  “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ค่าย“สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์” ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2558

ค่าย“สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์” ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2558

     ค่าย“สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2558

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลประจำปี2558

สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลประจำปี2558

  สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลประจำปี 2558 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลระหว่างเครือข่ายร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 13 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

ค่าย“เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก”

ค่าย“เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก”

ค่าย “เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก”โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2558ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน ร.ร.ตชด.

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน ร.ร.ตชด.

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ว่า “เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยเกิดขึ้นเพราะ ช่วงหนึ่งมีผู้ก่อการร้ายต่างๆ มาเผาโรงเรียนแต่บางทีสงสัยว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย เผากันเองหรือเปล่าสมัยก่อนโรงเรียนไม่มีเครื่องไฟฟ้ามากเดี๋ยวนี้ของใช้ในโรงเรียน สื่อการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าก็โอเวอร์โหลด แล้วก็รั่ว ไหม้โรงเรียนทาง สวทช. ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อบรมครูเรื่อง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.ตอนนี้พยายามจะให้สัมพันธ์กับการฝึกอาชีพ คือ อาชีพช่างต่อไฟ ซึ่งสอนในหลายๆ แห่งเพราะว่าแต่ก่อนโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดน มีเด็กจำนวนมากไม่มีสัญชาติ พอจบแล้วเรียนต่อสูงก็ไม่ได้หรือถึงเรียนได้ ก็ไปทำงานไม่ได้ ก็ให้ฝึกอาชีพอย่างน้อยก็รับจ้างในงานที่ดีไม่ต้องไปทำงานทุจริตต่างๆ เช่น ค้ายาบ้าก็จะได้มีทางเลือกในการทำงานหนังสือเรียนมีเรื่องไฟฟ้า ทั้งระดับประถม มัธยม ก็ให้โยงกันให้หมดคือโรงเรียนปลอดภัย การฝึกอาชีพ และบทเรียนวิทยาศาสตร์กิจกรรมข้างต้นเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาสตร์ทั้งนั้น เด็กจะเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมบางอันก็โยงเข้ากับวิชาการที่มีในหนังสือ ถ้าลงมือเองก็จะจำได้ เวลาตอบข้อสอบก็น่าจะตอบได้ดีขึ้น” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีรับสั่งเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย จากนั้น สภากาชาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และดำเนินโครงการจัดอบรมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น โดยได้จัดอบรมให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 ครั้ง และเมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมการดำเนินงานดังกล่าว...

การดำเนินโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

การดำเนินโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ.2553ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต (บำรุง 92) ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง   จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันโรงเรียนโอนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่า “ควรขยายผลการอบรมและมาตรการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ด้วย” สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงรับสนองพระราชดำริฯ โดย ได้แต่งตั้ง คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.         ภาพพลิงไหม้ โรงเรียน ตชด. 33 รัปปาปอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553       ปัญหาระบบไฟฟ้าเร่งด่วนที่พบในโรงเรียน ตชด. เช่น สวิตซ์ เต้ารับ และแผงควบคุม อยู่ในสภาพเก่า ชำรุด สายไฟชำรุดและพบปัญหาปลวกกัดกินสายไฟ ระบบไฟฟ้าในอาคารรั่วหลายจุด มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ระบบสายดินไม่มีมาตรฐาน ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ        กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ติดตามตรวจเยี่ยม :คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) สำหรับนักศึกษาครู

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) สำหรับนักศึกษาครู

    การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) สำหรับนักศึกษาครู  ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ให้กับนักศึกษาครูที่เตรียมออกฝึกสอนในโรงเรียนประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดกิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม 2) ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ 2 และ 3) ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหาแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาดหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างน้อย 1-2 เรื่อง/คน พร้อมทั้งร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าดิจิทัลเข้าประกวด เพื่อนำผลงานที่อยู่ในระดับดีมาเผยแพร่ในรูปแบบวีดิโอและเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ต่อไป การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์  ได้แก่  รศ.ดร.บุปผชาติ...

สร้างสรรค์โครงงานด้วย embedded system

สร้างสรรค์โครงงานด้วย embedded system

      เมื่อวันที่ 29-31พฤษภาคม 2558 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดปฏิบัติงานภาคสนาม เรื่อง สร้างสรรค์โครงงานด้วย Embedded System ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ. นนทบุรี

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม”

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม”

              การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม”        ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ส่งเสริม เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโครงการ อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย โดยเฉพาะนักศึกษาครู เพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด        ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมการประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในหลากหลายสาระวิชา  โดยคาดหวังว่าจะสามารถรวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างได้ต่อไป  กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 57 เรื่อง (96 คน) ดังนี้           ประเภทที่ 1:  ครูในโรงเรียนทั่วไป   มีผู้สนใจส่งผลงานจำนวน  20 ...

การอบรมเรื่อง "การใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเรื่อง "การใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม         โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเรื่อง "การใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในการอบรมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร. กุศลิน มุสิกุล, ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ครูสามารถนำกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนกิจกรรมการสอน และเพื่อให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๘ คน จากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด ๑๕ โรงเรียน   การประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์ดังนี้      • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม      • เพื่อติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาการทำกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๗ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน       •...

คณะอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

คณะอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

   คณะอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

      คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประ…

ผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINARE31)

ผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINARE31)      วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ก่อนเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINARE31: 31th Chinese Antarctic Research Expedition)      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมเดินทางไปกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีน...

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3

      กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2

การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2557 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก

การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2557 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีการสัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "คลินิกไอที ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมด้านไอทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ อ.ศิริพรรณ กาจกำแหง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนา การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) คลินิกพี่เลี้ยงพบผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ๒) คลินิกชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีท่านพระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน และ อาจารย์ จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์...

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

      วันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” สำหรับสามเณรและครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจาก ๑๕ โรงเรียน รวมจำนวน  ๔๘ รูป / คน (ครู ๑๒ รูป / คน, สามเณร ๓๖ รูป ) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมควมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Raspberry PI"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมควมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Raspberry PI"

     การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมควมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Raspberry PI ให้กับโครงการเครือข่ายราชภัฏสนองราชดำริฯ  วันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องพวงแสด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่       สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกำหนดจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่        ซึ่งฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้วางแผนเข้าร่วมจัดสัมมนาในงานมหกรรมดังกล่าวหัวข้อ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน/25 โรงเรียน      ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)"

            การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)" โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ่ โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ ๑๗ ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๖ แห่งในโครงการฯ ณ ห้องฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น ๖ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันอังคารที่ ๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ , ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ศศิธร...

การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57

การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57

การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57    ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระหว่างเครือข่ายร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับองค์ความรู้ด้านโรคต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก โดยเฉพาะโรคที่ต้องดูแลรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของครูในการดูแลผู้ป่วยเด็ก นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้นำเสนอผลงาน รายงานกรณีศึกษา แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปมีครูจากศูนย์การเรียนฯในโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน จาก 25 แห่ง       ่ ข้อมูลเพิ่มเติม         เว็บไซต์ :        ภาพกิจกรรม : การอบรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 57 คลิกที่นี่    ...