หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

ST

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
ที่ สวทช. ร่วมดำเนินการ และประสานงาน  สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป