หนังสือรวมโปสเตอร์ งานสัมมนาและนิทรรศการ ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 
 
one
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงได้จัดงามสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทรงอุทิศทั้งพระวรกายและพระสติปัญญาในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมในโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำแนวทางและประสบการณ์จากโครงการนี้ไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ควรมีบทบาทในการนำแนวพระราชดำริไปขยายผลต่อไป
   หนังสือฉบับนี้ ได้รวบรวมโปสเตอร์ของงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" ทีได้จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานและความสำเร็จโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาพการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จะสามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 
ฉบับทั้งเล่ม  1-150x150
 
1.  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1-150x150
 
2.  โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ1-150x150

3.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1-150x150
 
4.  โครงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนพิการ  1-150x150 
 
5.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล1-150x150
 
6.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน1-150x150
      ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
7.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง1-150x150