รายงานโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ปี 2558

 
 
 
 
cover-eScience 2015
 
 
 
 

รายงานโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ปี 2558 เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่มีความจุข้อมูลสูง
และมีสรรมถนะในการคำนวณที่รวดเร็ว สำหรับการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง และเพื่อให้การลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ควรได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับรองรับ
การวิจัยสาขาอื่นๆ ด้วย