ถอดบทเรียนไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม

northen-1
 
ถอดบทเรียนไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 
 
 เอกสารถอดบทเรียน “ไอซีทีเพื่อกำรศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
• บอกเล่าถึงความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการ
• ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูล/แนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน นาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อไป   

 
ดาวน์โหลด  icon-download