กิจกรรม


ดูทั้งหมด >>

วีดีทัศน์


ดูทั้งหมด >>

สังคมออนไลน์

  1. ป้องกันภัย
  2. ครูแนะแนว
  3. ไอทีโรงพยาบาล
  4. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  5. ไอทีเพื่อ ร.ร.พระปริยัติธรรม
  6. ไอที่เพื่อร.ร.สอนศาสนาอิสลาม
  7. เพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ

เอกสารนำเสนอ

ข่าวตัด


ดูทั้งหมด >>

เอกสารเผยแพร่


ดูทั้งหมด >>

จดหมายข่าว


ดูทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรม

01-ORG-HRHIT
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538


จดหมายข่าว


ดูทั้งหมด >>

แนะนำลิ้งค์

kp-link โครงการส่วนพระองค์ edltv-primary edltv-secondary edltv-vovation

ติดต่อเรา

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ชั้น 7 อาคาร สวทช. เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81807, 81813
โทรสาร  02 644 8134
eMail email : <script type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy82017 = 'info' + '@';
 addy82017 = addy82017 + 'princess-it' + '.' + 'org';
 document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy82017 + '\'>');
 document.write(addy82017);
 document.write('<\/a>');
 //-->\n </script><script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('<span style=\'display: none;\'>');
 //-->
 </script>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 <script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('</');
 document.write('span>');
 //-->
 </script>