ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที ฯ

 
     

      

        ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง ๑ ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
        การทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที ให้แก่คณะครู/อาจารย์จากเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตภาคเหนือ ๕ จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และลำปาง เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าวทั้งสิ้น ๙๖ รูป/คน
กิจกรรมประกอบไปด้วยการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Gogo Board และ Raspberry Pi พร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำโครงงานสมองกลฝั่งตัว เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสนับสนุนทุนให้สามเณรทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน และเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน

เว็บไซต์ : -
ภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/photos/?tab=album&album_id=1004484122993774
วีดิโอ : -
อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 8189
       E-mail : info copy


 11