Princess IT

การอบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce)”

 
     

       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงาน“โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” หรือโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ขึ้น เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการการขายสินค้า สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และคาดหวังว่าจะสามารถช่วยพัฒนาการค้าออนไลน์ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ต่อไป

       ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce)” ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้เชียวชาญจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต และคณะวิทยากรทีมีประสบการณ์ตรงมาจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 34 คน จาก 5 โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : -
ภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1085105998193493&type=1
วีดิโอ : -
อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81814
       E-mail : info copy


 01