การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) เผยแพร่ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ"

201308-itbanpinij-edltv