โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

201311-itbanpinij-novice