ค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ

ikkq1-3