โครงการไอทีเพื่อพัฒนาเยาวชนในสถานพินิจ

  

กิจกรรมโครงการไอทีเพื่อเยาวชนในสถานพินิจ


ไอทีเพื่อเยาวชนในสถานพินิจ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตได้อย่างมีคุณค่าในสังคมต่อไป

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ

02-ORG-ITbanpinij

ศูนย์ฝึกฯที่เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม
------------------------------------
ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ
------------------------------------
ศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี จ.นครปฐม
-----------------------------------
ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา กรุงเทพมหานคร
------------------------------------
ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ.ชลบุรี