การฝึกอบรมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

       เมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนแนวใหม่” และจัดอบรมเยาวชนแกนนำไอทีหลักสูตรคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดีย ระดับพื้นฐาน ณ ศูนย์ฝึกฯบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 5 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก, ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา, ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา, ศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี และศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเยาวชนแกนนำของแต่ละศูนย์ฝึกฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานเชิงพาณิชย์ได้

       เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โครงการฯ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนแนวใหม่”  ณ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา  จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ ครูเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ ทั้งด้านแนวทาง ทัศนคติ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนแกนนำไอที โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมอบรม 14 คน จากศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  -
       ภาพกิจกรรม :   -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ  รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ :  02-644-8150 ต่อ 638
       E-mail : info copy