ค่าย“อบรมการผลิตหนังสั้น” ณ ห้อง auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559

      การอบรมการทำหนังสั้น วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 จัดโดย ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคุณนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 11 แห่ง เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในเรื่องต่าง ๆ ทางสังคมและสามารถสร้างสื่อรณรงค์ในประเด็นต่างๆ ในการผลิตหนังสั้น ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมจนสามารถลงมือปฏิบัติสร้างหนังสั้นได้เอง

 
 
P 20160317 101758  P 20160317 102052  P 20160317 102343
P 20160317 102437  P 20160317 102952  P 20160317 145300 HDR
P 20160318 145016  P 20160318 151726  P 20160318 125355
 
 

 ติดต่อได้ที่ 
       คุณชาญชัย  วงศ์สารสิน
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81878
       E-mail : info copy