ค่าย“เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก”

ค่าย “เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก”
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

  
ฝ่ายเลขาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดค่าย “เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก” ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30– 21.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 5 แห่ง เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาความรู้ด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้เยาวชนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเยาวชนแกนนำไอทีรุ่นพี่ที่จบไปทำงานหรือศึกษาต่อแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรม รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 70 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้ออกแบบกราฟิกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ได้แก่ การเรียนรู้เรื่อง “สื่ออารมณ์ ด้วยสีสัน” โดย คุณจุฬารัตน์ นิ่มนวล ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.  และคุณสุณิษา ชูรุ้ง สำนักวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรหลักตลอดสามวันฝึกอบรมการวาดรูปการ์ตูน การสร้างโลโก้ข้อความ และนามบัตร ออกแบบจดหมายข่าวและแผ่นพับ จากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบชุด  Stationary โดยมีเยาวชนพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์สลับกับกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น ดนตรี, กิจกรรมบัดดี้, รู้จักตัวตนของตนเอง เป็นต้น