ค่ายเยาวชนแกนนำสู่การเป็นผู้นำด้านกราฟิก

       “ค่ายเยาวชนแกนนำสู่การเป็นผู้นำด้านกราฟิก” ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 20.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี  

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนแกนนำสู่การเป็นผู้นำด้านกราฟิก” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัด โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีพื้นฐานและความสามารถโดดเด่นด้านไอที/ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 5 แห่ง ได้แก่ 1)ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม 2)ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา จ. สมุทรปราการ 3)ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จ.นครปฐม 4)ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา กรุงเทพฯ 5)ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ. ชลบุรี จำนวนประมาณ 16 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาความรู้ด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้เยาวชนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานเชิงพาณิชย์ได้จริง 

“ค่ายเยาวชนแกนนำสู่การเป็นผู้นำด้านกราฟิก” ครั้งนี้ เยาวชนได้รับความรู้และฝึกทักษะทางด้านสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น การวาดการ์ตูน และสร้างงานจดหมายข่าวที่นำไปใช้จริง ทำให้เห็นศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตสื่อที่สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้


 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
      เว็บไซต์ : -
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81807
       E-mail : info copy