กิจกรรม “ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์”

       เมื่อวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 5 แห่ง ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  

       กิจกรรม “ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์” ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งนี้ จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียให้แก่เยาวชนแกนนำไอทีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 5 แห่ง คือ 1) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม 2) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ 3) ศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี จ.นครปฐม 4) ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา กรุงเทพฯ 5) ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีครู/เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยรวมประมาณ 60 คน

       ตลอด 5 วันเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ หลักการออกแบบ การวาดรูปเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หลักคิดการสร้าง Infographic ผลิตผลงาน Stop motion ได้พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงาน ได้เยี่ยมชม ดูงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตรายการโทรทัศน์ข่าววิทยาศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สามัคคี เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสในการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ และสร้างกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้เติบโตได้อย่างมีคุณค่าในสังคมต่อไป


 


ข้อมูลเพิ่มเติม
 
      เว็บไซต์ : -
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเฉลิมขวัญ รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 638 และ 02-564-7000 ต่อ 81807
       E-mail : info copy