ค่าย“สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์” ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2558

     ค่าย“สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2558

        สืบเนื่องจาก  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง  แก้วนาพันธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกกอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 5 แห่ง คือ
ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ. ชลบุรี ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา 
จ. สมุทรปราการ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จ.นครปฐมและศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา จ.นครปฐม


       เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาความรู้ด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้เยาวชนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และความคิด สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการออกแบบวาดการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์  ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบรี และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจึงจัดกิจกรรมค่าย “สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพื่อผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์” โดยมี เยาวชนแกนนำไอทีรุ่นพี่ที่จบไปทำงานหรือกำลังศึกษาต่อมาเป็นพี่เลี้ยงผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมและฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำได้อีกด้วย
 
       นอกจากนี้เยาวชนสามารถสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จริงแล้ว ยังสามารถใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านงานศิลปะในการออกแบบตัวการ์ตูน ท่าทางของตัวการ์ตูนให้สอดคล้องกับข้อความที่กำหนดไว้ให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  พร้อมทั้งสามารถใช้ทักษะการลงสีได้อย่างมีหลักการอีกด้วย  นอกจากนี้ยังทราบถึงข้อกำหนดในการผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

  Group1edit   Group2edit group3edit  Group4edit

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ : 1. ไอทีเพื่อเยาวชนในสถานพินิจ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม :
       วีดิโอ : 
                

ติดต่อได้ที่  
       คุณเฉลิมขวัญ  รักษา
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81807
       E-mail : info copy