ไอทีเพื่อคนพิการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตได้อย่างมีคุณค่าในสังคมต่อไป 

กิจกรรมโครงการไอทีเพื่อคนพิการ