กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3

      กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2557
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

           เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวและคณะครูที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 4 โรงเรียนทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท โดยมี อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีครูต้นแบบในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยกิจกรรมค่ายในวันแรกได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ อพวช. เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง” และทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ทาง อพวช. จัดเตรียมไว้ กิจกรรมวันที่สองและวันที่สาม เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากวิทยากรของโรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกาย
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 
       ภาพกิจกรรม : 
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่   
       คุณอลิสา สุวรรณรัตน์ 
       สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
       โทรศัพท์ : 02-564-ุ6900 ต่อ 2609
       E-mail : info copy