คณะอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

   คณะอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

           วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก จำนวน 9 ท่าน โดยมี อาจารย์สมบูรณ์ อาศิรพจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร นำคณะเข้าศึกษาดูงานของสถาบันฯ ในโอกาสนี้ อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยและงานบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการโดยนักวิจัยและนักวิชาการของสถาบันฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 
       ภาพกิจกรรม : 
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่   
       คุณอลิสา สุวรรณรัตน์ 
       สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
       โทรศัพท์ : 02-564-ุ6900 ต่อ 2609
       E-mail : info copy