Princess IT

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

      คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 


          วันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการนี้ มีนักวิจัยและนักวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับและบรรยายผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประจิม 4 อาคารเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผลงานวิจัยที่นำเสนอได้แก่ โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบภาพภาษาไทย โครงการจัดทำข้อเข่าเทียมแบบ 4 จุดหมุน โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย และโครงการให้บริการการสร้างและอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติสำหรับคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 
       ภาพกิจกรรม : 
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่   
       คุณอลิสา สุวรรณรัตน์ 
       สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
       โทรศัพท์ : 02-564-ุ6900 ต่อ 2609
       E-mail : info copy