เปิดคลินิกบริการขาเทียมให้คนพิการ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

      เปิดคลินิกบริการขาเทียมให้คนพิการ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ร่วมกับ แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และคุณวันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะทำงานในโครงการข้อเข่าขาเทียมสำหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในโอกาสมาให้บริการขาเทียมกับคนพิการ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

      ตามที่แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระเกียรติในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ซึ่งบริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๓ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจราย์ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งโครงการแพทย์อาสาฯ ดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยและโรงพยาบาลชั้นนำรัฐ - เอกชนกว่า ๕๐๐ คน เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งเป้ารักษาผู้ป่วย ๖,๐๐๐ คน ในพื้นที่โดยรอบ จ.กาญจนบุรี เช่น โรงพยาบาลราชบุรี มะการักษ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ ค่ายสุรสีห์ และทองผาภูมิ ประชาชนเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยแพทย์เปิดให้บริการ ๑๘ คลินิกโรคเฉพาะทาง ในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม

     ในโอกาสนี้ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจำนวน ๑,๐๘๒,๕๐๐ บาทจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับเชิญจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๓ ให้มาร่วมเปิดคลินิกกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งศูนย์สิรินธรมีคณะทำงานประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมช่างกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ช่างกายอุปกรณ์ และนักกายภาพบำบัด รพ.พหลพยุหเสนา โดยสามารถสรุปผลการจัดทำขาเทียมแบบแกนในให้กับผู้พิการจำนวน ๕๓ รายดังนี้
๑. ผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่า (transfemoral amputation) จำนวน ๒๕ ขา (๒๕ราย)
๒. ผู้พิการขาขาดระดับเข่า (through-knee amputation) จำนวน ๒ ขา (๒ ราย)
๓. ผู้พิการขาขาดระดับใต้เข่า (transtibial amputation) จำนวน ๒๗ ขา (๒๖ราย)

      จากการสัมภาษณ์ ผู้พิการส่วนใหญ่ขาขาดมาจากสาเหตุอุบัติเหตุ เช่น รถยนต์ รถไฟ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ขาเทียมที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นขาเทียมแกนใน ซึ่งมีลักษณะเบากว่าขาเดิมที่เป็นขาเทียมแกนนอกที่ทำด้วยไม้ จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกการใช้งานผู้พิการที่มารับบริการขาเทียมมีความพอใจที่ได้รับขาเทียม
เป็นอย่างมาก

     
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy