วีดิทัศน์ ข้อเข่าขาเทียมแบบ 4 จุดหมุน

ได้รับความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำหนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด