กิจกรรมของโครงการไอทีเพื่อการศึกษา

 

เด็กเก่ง

“แสตมป์” พีรวัธน์ จันทนกูล นิสิตชั้นปที ี่ ๒ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พีรวัธน์ จันทนกูล หรือ แสตมป์ จากโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แสตมป์ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะต่างๆ กับโครงการฯ และพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีเรื่อยมาจนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆ อาทิ เหรียญทองการเขียนโปรแกรมภาษา Logo และการสร้างสื่อช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate รวมทั้งรางวัลอื่นๆ ในระดับภูมิภาค เช่น เหรียญทองการแข่งขันการทำ Animation และในระดับประเทศ เช่นการได้รับทุนสนับสนุนจนถึงรอบชิงชนะเลิศจาก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (NSC 2008) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขณะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสตมป์ได้นำทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จนได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีเว็บ ๒.๐ เป็นเครื่องมือในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยผ่าน http://botanyschool.ning.com ซึ่งเป็นเว็บบล็อกของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่านพันธุ์พืชภายใต้การดูแลของโครงการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการในการรับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้การทำโครงงาน ทำให้แสตมป์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อยังภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูเก่ง

อาจารย์คมกริช บุตรอุดม ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.คมกริช เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ร่วมงานกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ไปพร้อมๆ กับการดูแลนักเรียนประจำ จึงทำให้ได้มีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้และทำกิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสมาโดยตลอด จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานร่วมกับโครงการฯ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานที่ช่วยให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดและใช้ไอซีทีบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ครูคมกริชได้พยายามผลักดันให้นักเรียนนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในเวทีการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และโครงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำไปต่อยอดสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนเข้าแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Corntest: NSC) และเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ สวทช. NAC2007 และ NAC2009 เป็นต้น

อ.คมกริช มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับโครงการฯ รวมทั้งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์ของไอซีทีในฐานะเครื่องมือสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล จนส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและครูได้เห็นถึงการสร้างโอกาสที่ดีในอนาคต ส่วนตัวของเขาเองได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น รางวัลชนะเลิศ การประกวดการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (ICT Integration in Project-Based Learning) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลชนะเลิศและรางวัลระดับเหรียญเงินจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

กิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษา


ดูทั้งหมด >>

วีดีทัศน์ไอทีเพื่อการศึกษา


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ด้วยเหตุที่ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า การศึกษานั้นคือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพื่อให้มีโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา