Princess IT

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งเครื่อง eDLTV server และการประยุกต์ใช้ระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)

 
       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งเครื่อง eDLTV server และการประยุกต์ใช้ระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จำนวน 58 แห่ง แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค และกำหนดวันการอบรมเป็น 4 ครั้ง

       เมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งเครื่อง eDLTV server และการประยุกต์ใช้ระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จำนวน 58 แห่ง แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้

• ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2555

• ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม
  2555
• ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2555

• ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2555

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาที่ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่ได้ศึกษามาโดยตลอด จึงได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาลง โดยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ e-Learning โดยมีเนื้อหาบทเรียนครอบคลุม ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จนถึงเนื้อหาการอาชีพในระดับอาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ eDLTV และต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ภายใต้ชื่อโครงการ eDLRU จึงเรียกรวมกันว่า eDLTV/eDLRU

       สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได้รับพระราชทานเครื่องแม่ข่าย eDLTV (eDLTV server) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตั้งเครื่อง eDLTV server และการประยุกต์ใช้ระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน” ให้แก่โรงเรียน ทสรช. จำนวน 58 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค

      ในการอบรมในครั้งนี้ ทางฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ eDLTV ในโรงเรียน เพื่อให้มีการวางแผนการใช้งานระบบ eDLTV อย่างกว้างขวางในทุกระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ครูหลายคนร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้งานระบบ eDLTV ของโรงเรียน หากมีการโยกย้ายโรงเรียนของครูบางท่าน ก็ยังคงมีครูท่านอื่นที่จะสานต่อการใช้งานต่อไปได้
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
ติดต่อได้ที่ 
       คุณมนัสชล  หิรัญรัตน์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
        โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 648
        E-mail : info copy