การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เผยแพร่ระบบ eDLTV"

      เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เผยแพร่ระบบ eDLTV" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2556  ณ โรงแรมดราก้อน บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อเชิญสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั้งหมด 421 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ระบบ eDLTV

       สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สอศ. ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยระบบที่จัดทำขึ้นในโครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 1,365 เรื่อง (ประมาณ 70 อาชีพ) อาทิ ครัวการอาชีพวังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, การนวดแผนไทย, ปักสวยด้วยมือ ฯลฯ  

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ระบบ eDLTV)

        ระบบ eDLTV คือ ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มีเนื้อหาสายสามัญระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล และเนื้อหาสายวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย วีดิทัศน์ สไลด์บรรยาย ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น แล้วเผยแพร่ที่ http://edltv.net/

        ทั้งนี้ ระบบ eDLTV เผยแพร่ให้ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ http://edltv.net/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโรงเรียนที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะสามารถใช้งานแบบ off-line ภายในโรงเรียน โดยใช้งานผ่านเครื่อง server หรือ external harddisk ได้

        ดังนั้น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เผยแพร่ระบบ eDLTV" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2556  เพื่อเชิญสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั้งหมด 421 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ระบบ eDLTV

        การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดราก้อน บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ดังนี้

• รุ่นที่ 1 : วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคเหนือ 70 วิทยาลัย

• รุ่นที่ 2 : วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคกลางและภาคใต้  73 วิทยาลัย

• รุ่นที่ 3 : วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคใต้ 70 วิทยาลัย

• รุ่นที่ 4 : วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2556 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคกลางและภาคตะวันออก 68 วิทยาลัย

• รุ่นที่ 5 : วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2556 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 วิทยาลัย

• รุ่นที่ 6 : วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2556 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 วิทยาลัย
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม :  Edltvv Rcheewa คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณมนัสชล  หิรัญรัตน์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 648
       E-mail : info copy