คณะผู้บริหารบริษัทซีเกท เทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย External Hard disk

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 คณะผู้บริหารบริษัทซีเกท เทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย External Hard disk เพื่อสนับสนุนโครงการ“รวมพลัง สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วย eDLTV/eDLRU

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำคณะผู้บริหารของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี ประกอบด้วย นายเดฟ มอสลี่ย์ รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารในประเทศไทย ได้แก่ นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฎิบัติการประเทศไทยและปีนัง นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช และนางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย External Hard disk ขนาดความจุ 2 เทราไบต์ จำนวน 350 ชุด แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำมาใช้ในโครงการ “รวมพลัง สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วย eDLTV/eDLRU” (eDLTV /eDLRU Enhancing Learning Opportunities) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แห่ง ทั่วประเทศที่ร่วมมือเป็นเครือข่ายของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะบรรจุระบบ eDLTV/eDLRU ลงใน External Hard disk ที่ได้รับนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสมศ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเหล่านี้ผ่านการให้บริการวิชาการ และการฝึกอบรมครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

       eDLTV/eDLRU คือ ระบบ e-Learning ที่มีทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. เป็นเนื้อหาการเรียนการสอนของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์จากโรงเรียนวังไกลกังวล ประกอบด้วย วีดิทัศน์ สไลด์บรรยาย ใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดทำระบบ eDLTV เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนในชนบทให้ได้ใช้สอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line รวมทั้งมีการเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือศึกษาเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ http://edltv.net  

       นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฎิบัติการประเทศไทยและปีนัง บริษัทซีเกท เทคโนโลยี      (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซีเกท ประเทศไทยให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี และในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี  ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษทางซีเกท จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ โดยมอบ Hard disk เพื่อนำไปใช้ในโครงการของพระองค์ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนไทยได้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียนด้านการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาได้อย่างทั่วถึง และซีเกทจะมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยต่อไป”

       ด้านนายไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กล่าวว่า “โรงเรียนในชนบทขาดแคลนครูผู้สอน แต่ประเทศไทยโชคดีที่มีโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ได้ช่วยประเทศไทยมาหลายปีแล้ว จากการไปสำรวจโรงเรียนในชนบท พบว่านักเรียนเรียนจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แต่เรียนไม่ทัน ครูต้องการบทเรียนมาทบทวน เราจึงมาวิเคราะห์ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดี นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งแก่คณะทำงานว่า การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนยังไม่คุ้มค่า ยังไม่มีเนื้อหาที่ดี เราจึงได้เริ่มทำโครงการ eDLTV หรือ Electronic Distance Learning Television โดยนำเนื้อหาจากโรงเรียนวังไกลกังวลมาใส่ Server หรือ External Hard disk ตั้งในโรงเรียน ครูและนักเรียนเรียกดูเนื้อหาจาก Server หรือ External Hard disk ได้”

       การลงพื้นที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนไม่ผ่านการประเมิน รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ผ่านการออกค่ายวิชาการของนักศึกษา ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ประโยชน์จากระบบ eDLTV /eDLRU ภายใต้สภาพที่เป็นจริงของโรงเรียน ครูและนักเรียน กล่าวคือ โรงเรียนมีการติดตั้งระบบ eDLTV /eDLRU ที่ใช้ได้จริง  ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในวิชาที่ตนเองไม่ถนัด ช่วยสอนนักเรียนตกซ้ำชั้น และสามารถใช้เป็นเครื่องมือมอบหมายงานสอนให้ครูคนอื่นดูแลยามติดราชการนอกพื้นที่ ส่วนนักเรียนสามารถใช้ระบบ eDLTV /eDLRU เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
       เว็บไซต์ : โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม : Seagate 21 มีนาคม 2556 คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : คณะผู้บริหารบริษัทซีเกท เทคโนโลยี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวาย External Hard disk คลิกที่นี่ 

ติดต่อได้ที่
       คุณมนัสชล  หิรัญรัตน์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 648
       E-mail : info copy