การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2557 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

              โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ Raspberry PI ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2557 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 78 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียนดังต่อไปนี้ ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก, ร.ร.องรักษ์ จ. นครนายก , ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี, ร.ร.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมรับและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้และจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการสร้างหุ่นยนต์และทำการควบคุมผ่าน mobile device
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy