การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

 
      เมื่อวันศุกร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย” หลักสูตรที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2556)  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้“โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ภาคเรียน (1 ปี 6 เดือน : ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2558) ณ โรงเรียนที่รับเป็นเจ้าภาพในการอบรมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร


        โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนต่างๆ ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มีผู้เข้าร่วมอบรม 99 คน จำนวนครู 13 คนจำนวนนักเรียน 86 คน จาก 6 โรงเรียน ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรม

        กิจกรรมในหลักสูตรได้เน้นเนื้อหาด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิดพื้นฐาน เช่น logic, flowchart นักเรียนจะได้ฝึกเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนจะได้ฝึกรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ แล้วนำมาประมวลผลต่อได้ พร้อมทั้งได้ฝึกทำโครงงานคอมพิวเตอร์/โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรอบรมต่อเนื่อง ๓ ภาคเรียน (1 ปี 6 เดือน) แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

         กลุ่มที่ 1 - MSWLOGO : วิทยากรคือ นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ, การเขียนโครงงาน และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีวิชาการ ได้แก่ NSC, YSC, วช., สพฐ,คอมพิวเตอรโอลิมปิก สอวน., โครงการ 2B Kmutt, JSTP ทำความรู้จักกับ MSWLOGO แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม MSWLOGO

        กลุ่มที่ 2 - Electronics : วิทยากรคือ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ , ผู้ช่วยวิทยากรคือ นางสาวสุมิตรา มาตรา การเขียนโครงงาน และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีวิชาการ ได้แก่ NSC, YSC, วช., สพฐ,คอมพิวเตอรโอลิมปิก สอวน., โครงการ 2B Kmutt, JSTP วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวต้านทาน รีเลย์หม้อแปลงไฟฟ้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์, การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบของเครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบของเครื่องมือวัด ฝึกปฏิบัติ การตรวจวงจรเบื้องต้น


 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม :  หลักสูตร 1 2/2556 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 1 2/2556 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร คลิกที่นี่
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 637 หรือ 02-564-7000 ต่อ 
       E-mail : info copy