การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โรงเรียนรองครักษ์ จ.นครนายก

      เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖) ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

              โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนต่างๆ ในระดับ ม.ปลาย  มีผู้เข้าร่วมอบรม   ทั้งหมด 91  คน แบ่งเป็น ครู 11 คน นักเรียน 80   คน จาก 7  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จ.ชัยนาท
ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 – การเขียนโปรแกรมภาษา C : วิทยากรคือ นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ, การเขียนโครงงาน และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีวิชาการ ได้แก่ NSC, YSC, วช., สพฐ,คอมพิวเตอรโอลิมปิก สอวน., โครงการ 2BKMUTT, JSTP ทำความรู้จักกับ ภาษา C แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม ภาษา C
กลุ่มที่ 2 - Electronics : วิทยากรคือ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ , ผู้ช่วยวิทยากรคือ นางสาวสุมิตรา มาตรา การเขียนโครงงาน และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีวิชาการ ได้แก่ NSC, YSC, วช., สพฐ,คอมพิวเตอรโอลิมปิก สอวน., โครงการ 2B Kmutt, JSTP วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวต้านทาน รีเลย์หม้อแปลงไฟฟ้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์, การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบของเครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบของเครื่องมือวัด ฝึกปฏิบัติ การตรวจวงจรเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 637 หรือ 02-564-7000 ต่อ 
       E-mail : info copy