สร้างสรรค์โครงงานด้วย embedded system

      เมื่อวันที่ 29-31พฤษภาคม 2558 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดปฏิบัติงานภาคสนาม เรื่อง สร้างสรรค์โครงงานด้วย Embedded System ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ. นนทบุรี

              เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดปฏิบัติการภาคสนาม เรื่องสร้างสรรค์โครงงานด้วย embedded system โดยนำเอา intel galileo, raspberry pi มาทำโครงงาน
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี เเนะนำเครื่อง 3D Printer LekOboT เพื่อใช้สำหรับ Print โครงสร้าง
2. อาจารย์ นักศึกษา เเละนักเรียน สร้างชิ้นงานจาก intel galileo เเละ Raspberry Pi
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 หน่วยงาน 34 คน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ. กรุงเทพ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร จ.กำเเพงเพชร
7. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก

โครงานที่ได้จัดทำ
1. ระบบเตือนภัยอุทกภัย (intel Galileo)
2. ระบบตรวจจับใบหน้าอัจฉริยะ (Raspberry Pi)
3. ระบบบ้านนิรภัย (intel Galileo)
4. ชุดวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่ (intel Galileo)
5. MP3 Player ด้วย Raspberry Pi (Raspberry Pi)
6. เครื่องให้อาหารออนไลน์ (intel Galileo)
7. ประตูเปิด ปิด อัตโนมัติ (Raspberry Pi)
8, พัดลมไร้สาย (Raspberry Pi)
9. Auto Room (Raspberry Pi)
10. ระบบเปิด ปิด น้ำอัจฉริยะ (intel Galileo)
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
 
                          ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy