การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555)

       เมื่อวันที่ 1-3 , 8-10 , 21- 23 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) ณ โรงเรียนองค์รักษ์และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมต่อเนื่องสามครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี (ปีการศึกษา 2555 - 2556) ณ โรงเรียนที่รับเป็นเจ้าภาพในการอบรมทั้งสามแห่งคือ โรงเรียนองค์รักษ์และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนต่างๆ ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 235 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 3ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เข้ารับการอบรม 

       กิจกรรมในหลักสูตรได้เน้นการฝึกให้นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น logic, flowchart, sensor, motor รวมถึงให้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงานกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

       นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้างผลงานเพื่อเข้าแข่งขันโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและนำผลงานไปต่อยอดเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยโควต้าพิเศษ ซึ่งปี 2555 นั้น มีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันในเวทีระดับ อาทิ ค่าย 2B-KMUTT จำนวน 9 คน, โครงการ National Software Content (NSC) และ Young Scientist Competition (YSC) จำนวน 11 คน, ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (วช.) จำนวน 7 คน และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 3 คน
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม :  หลักสูตร 2 ม.ปลาย โรงเรียน องค์รักษ์ คลิกที่นี่ 
                            หลักสูตร 2 ม.ต้น โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  คลิกที่นี่ 
                            หลักสูตร 2 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 637
       E-mail : info copy