กิจกรรมนำเสนอและประกวดผลงาน "โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์" โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

      วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมนำเสนอและประกวดผลงาน "โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์" ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

       ด้วยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ภาคเรียน (1 ปี 6 เดือน: มิถุนายน 2555 – ตุลาคม 2556) เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชนบทได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 12 โรงเรียนจาก 10 จังหวัดในจังหวัดนครนายก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

       ในการดำเนินงาน นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติการภาคสนามจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง เมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา และเนื่องด้วยสมาคมหุ่นยนต์บีม ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ ได้จัดให้มีโครงการ “Pantip Robot Contest 2013” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ

       ดังนั้น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ขอความร่วมมือจากสมาคมหุ่นยนต์บีม และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ จัดให้มีกิจกรรมนำเสนอและประกวดผลงาน “โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. ได้นำเสนอโครงงานของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอโครงงานฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ของโครงการ Pantip Robot Contest 2013 อีกด้วย

       กิจกรรมนำเสนอและประกวดผลงานครั้งนี้ จำนวน 32 โครงงาน จาก 13 โรงเรียนคือ โรงเรียนในโครงการ ทสรช. จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนราชินี โดยมีผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 21 โครงงาน (ครูและนักเรียน 125 คนจาก 9 โรงเรียน) และผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 โครงงาน (ครูและนักเรียน 84 คนจาก 7 โรงเรียน)

รางวัลพิเศษ

• สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องอบผลไม้แห้ง ในงบประมาณไม่เกิน 250 บาท" โดยนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

• รางวัลที่ 1โครงงาน "เครื่องช่วยในการทำกายภาพบำบัดช่วงล่าง"
โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

• รางวัลที่ 2โครงงาน "ถั่วงอกคอนโด GoGo Board"
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

• รางวัลที่ 3โครงงาน "แบบจำลองที่จอดรถอัตโนมัติด้วย GoGo Board"
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

• กลุ่มรางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 9 โครงงานคือ

1. โครงงาน "BAT BIKE" โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

2. โครงงาน "การพัฒนาโปรแกรมควบคุมความเร็วรอบใบพัดของพัดลมตามอุณหภูมิเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า" โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

3. โครงงาน " หุ่นยนต์ต้อนรับภายในโรงเรียนองครักษ์" โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

4. โครงงาน "เครื่องนับจำนวนบุคคลอัตโนมัติ เพื่อควบคุมระดับพัดลมในห้อง" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

5. โครงงาน " เพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

6. โครงงาน "เครื่องตรวจสอบมูลค่าธนบัตร" โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

7. โครงงาน "แบบจำลองเครื่องตรวจจับการลอยของกุ้ง" โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8. โครงงาน "บ้านอัจฉริยะ" โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

9. โครงงาน "เครื่องคัดแยกวัตถุ" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

• กลุ่มรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 9 โครงงานคือ

1. โครงงาน "เครื่องเตือนภัย (ระดับน้ำ)" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

2. โครงงาน "Amazing The Bin" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

3. โครงงาน "หลอดไฟเปิด-ปิดอัตโนมัติ" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

4. โครงงาน "เครื่องฉีดพ่นยุงจากแรงดันอากาศ" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

5. โครงงาน "การสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรมภาษาซี" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

6. โครงงาน "ระบบควบคุมระดับเสียงในโรงอาหาร" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

7. โครงงาน "เครื่องล้างตะเกียบอัตโนมัติ" โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8. โครงงาน "เครื่องไล่ยุง" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

9. โครงงาน "การสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรมภาษาซี" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2556

• รางวัลที่ 1โครงงาน "แบบจำลองเรือนเพาะชำอัตโนมัติ"
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

• รางวัลที่ 2โครงงาน "จักรยานปั่นผ้าแห้งประหยัดพลังงานไฟฟ้า"
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

• รางวัลที่ 3โครงงาน "กล้องอัจฉริยะ"
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก

• กลุ่มรางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 8 โครงงานคือ

1. โครงงาน "ขยายพันธ์กล้วยไม้ด้วยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก

2. โครงงาน "ผจญภัยในโลกคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม RPG Maker XP V1.8.1" โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี

3. โครงงาน "โคมไฟอัจฉริยะ" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี

4. โครงงาน "ชุดอุปกรณ์ป้องกันขโมยภายในบ้านและรถยนต์" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

5. โครงงาน "หุ่นยนต์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ

6. โครงงาน "แบบจำลองกังหันน้ำอัตโนมัติ" โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

7. โครงงาน "ราวตากผ้าอัตโนมัติ" โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก

8. โครงงาน "เศรษฐกิจในประเทศอาเซียน โดยใช้โปรแกรม geomater's sketchpad" โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : -
       ภาพกิจกรรม :  โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร  ม่วงระย้า
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 637
       E-mail : info copy