การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

      เมื่อวันที่ 4  –  6 กรกฎาคม 2557  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก

              โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนต่างๆ ในระดับ ม.ต้น  มีผู้เข้าร่วมอบรม   ทั้งหมด 66  คน แบ่งเป็น ครู 11 คน นักเรียน 55   คน จาก 7  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จ.ชัยนาท โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ จ.อยุธยา
ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 – การเขียนโปรแกรมภาษา LOGO : วิทยากรคือ นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ 
ทำความรู้จักกับ ภาษา LOGO แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม ภาษาLOGO
กลุ่มที่ 2 - Electronics : วิทยากรคือ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ  
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวต้านทาน รีเลย์หม้อแปลงไฟฟ้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์, การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบของเครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบของเครื่องมือวัด ฝึกปฏิบัติ การตรวจวงจรเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy