การอบรมการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2557 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก

              โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการจัดอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 66 คน จากทั้งหมด 7 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก, ร.ร.องรักษ์ จ. นครนายก , ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี, ร.ร. มาลาอีสงเคราะห์ จ.อยุธยา, ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตฯ จ.กาญจนบุรี, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ และให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้วงจร และสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้นักเรียนได้ มีการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหลังจากการเรียนรู้แล้วได้ให้นักเรียนสร้างผลงานเกมส์จากโปรแกรม Scratch และ มีการจัดอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์บีมอย่างง่ายจากการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมทั้งสองครั้งก่อนหน้านี้มาใช้เพื่อให้สร้างหุ่นยนต์บีมของตนให้สำเร็จ
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy