การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมควมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Raspberry PI"

     การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมควมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Raspberry PI ให้กับโครงการเครือข่ายราชภัฏสนองราชดำริฯ 

วันที่ 12-14 กันยายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์ "Raspberry Pi" ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
      การจัดอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ และ เป็นแนวทางให้กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วม "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ" ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควมคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้อาจารย์ สามารถนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนในโครงการ ทสรช. (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ) หรือโรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : การเขียนโปรแกรมควมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกด้วย Raspberry PI คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy