การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัด “กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น และกิจกรรม Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

       ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กล่าวว่า โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เพื่อให้นักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนในชนบท/โรงเรียนพระปริยัติธรรม/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 210 คน/รูป จาก 22 โรงเรียน และอาจารย์/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 43 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บอร์ดต่างๆ อาทิ GoGo Board, Raspberry Pi, Galileo Board
 
       กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พัฒนาความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประสงค์ให้นักเรียน/สามเณร/นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) อีกด้วย
 
 
     โดยกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1) โรงเรียนราชินี
2) โรงเรียนบ้านนา "นายก" พิทยาคม
3) โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
4) โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
5) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
6) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
7) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
8) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
9) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
10) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
11) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
12) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54
13) โรงเรียนองครักษ์
14) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
15) โรงเรียนวัดเชียงกลาง
16) โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
17) โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา
18) โรงเรียนวัดบุญยืน
19) โรงเรียนพุทธโกศัย

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว : ระดับอาจารย์/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13
ผลงาน
กลุ่มดี จำนวน 6 ผลงาน คือ R9, R12, R6, R4, R13, R3
R9 ระบบเปิดปิดไฟบ้านแบบอนนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
R12 ระบบสัญญาณไฟจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
R6 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
R4 ระบบกระปุกออมสินอัจฉริยะ (GoGo Board) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
R13 ระบบประตูห้องเรียนอัจฉริยะ (GoGo Board) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
R3 ระบบประตูห้องเรียนอัจฉริยะ (Raspberry Pi) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กลุ่มดีมาก จำนวน 4 ผลงาน คือ R7, R1, R11, R5
R7 รถบังคับไร้สาย wifi เพื่องานสำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
R1 บ้านนิรภัย (Intel Galileo) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
R11 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
R5 ระบบมัลติมีเดียของหนู (Raspberry Pi) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กลุ่มดีเยี่ยม จำนวน 3 ผลงาน คือ R8, R2, R10
R8 ระบบป้องกันการโจรกรรมรถด้วยเทคโนโลยี RFID มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
R2 ระบบเตือนภัยอุทกภัย (Raspberry Pi) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
R10 เครื่องให้อาหารสุนัขแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว : ระดับนักเรียนและสามเณรจากโรงเรียน ทั้งสิ้น จำนวน 31 ผลงาน

กลุ่มรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 18 รางวัล ดังนี้
A1 ชุดควบคุมระยะไกลด้วย raspberry pi โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา
A3 วัดอุณหภูมิความร้อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
A4 เครื่องพ่นละอองน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
A5 ผ้าม่านเปิด-ปิดด้วยแสง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
A7 ห้องน้ำ เปิด – ปิด ไฟอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
A10 ระบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
A12 เครื่องวัดความเร็วลม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
A13 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี
A15 เครื่องตรวจสอบมูลค่าธนบัตรสำหรับคนตาบอด โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
A17 โครงงาน Water the pant with Galileo โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา" จ.นครนายก
A18 ระบบคำนวณการใช้ไฟห้องจาก Raspberry pi โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา" จ.นครนายก
A19 โครงงานอนามัยไอที โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
A24 โครงงานกำแพงมีชีวิต โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน
A26 โครงงานระบบเปิด ปิดพัดลมอัตโนมัติ โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน
A27 โครงงานลำโพงจาก Raspberry Pi โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา" จ.นครนายก
A28 โครงงานรถบังคับจาก Raspberry Pi โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา" จ.นครนายก
A29 โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Raspberry Pi โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา" จ.นครนายก
A31 โครงงานเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

กลุ่มรางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 10 รางวัล ดังนี้
เหรียญเงิน
A2 เมาไม่ขับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา
A6 เครื่องส่งสัญญาณกันขโมย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
A8 แบบจำลองสัญญาณเตือนที่ห้ามจอดรถอัตโนมัติ
ด้วย GoGo Baord โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
A11 เครื่องตัดหญ้าอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
A14 แบบจำลองระบบเปิด-ปิดไฟในบ้านอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.เลย
A20 โครงงานไอทีสวนผักออนไลน์ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
A21 โครงงานแปลงผักนักคิด โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่าน
A22 โครงงานเปิด-ม่านอัจฉริยะ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน
A25 โครงงานระบบจัดสรรทรัพยากรน้ำตามใจเรา โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน
A30 โครงงาน เครื่องกำหนดปริมาณกระดาษชำระ โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
 
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล คือ
ผลงานชื่อ A23 โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล คือ
ผลงานชื่อ A16 โครงงาน Raspberry pi and traffic signal
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยา" จ.นครนายก

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลคือ
ผลงานชื่อ A9 สวิตช์รีโมทควบคุมด้วยปุ่มกดเดียวสำหรับผู้พิการทางแขนและขา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 


ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
                       2. แฟนเพจโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม :
       วีดิโอ :  กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น และกิจกรรม Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว คลิกที่นี่
                

ติดต่อได้ที่  
       คุณนพพร  ม่วงระย้า
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81836
       E-mail : info copy