การอบรมเรื่อง "การใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเรื่อง "การใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในการอบรมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร. กุศลิน มุสิกุล, ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ครูสามารถนำกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนกิจกรรมการสอน และเพื่อให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๘ คน จากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด ๑๕ โรงเรียน
  การประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์ดังนี้
      • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
      • เพื่อติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาการทำกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๗ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
      • เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยาลัยอาชีวพี่เลี้ยง และโรงเรียน ได้วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 , 02-564-7000
       E-mail : info copy