การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1

       เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา  กิจกรรม วันที่  4 พฤษภาคม 2556ภาพ : ช่วงเช้า ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เกี่ยวกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ Project Approach ของนักเรียนปฐมวัย ภาพ : ช่วงบ่าย อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Social Network

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ 15 โรงเรียนภาคใต้ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ 15 โรงเรียนภาคใต้ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยในปี 2556 ทางโครงการฯ ต้องการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จึงเกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
    เว็บไซต์ :  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คลิกที่นี่ 
    ภาพกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ 
    วีดิโอ : -
      
 ติดต่อได้ที่ 
     คุณเสาวดี  คล้ายโสม 
     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
      โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
      E-mail : info copy