สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 15 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

       เมื่อ 14 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 15 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

       วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 15 แห่งที่อยู่ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อทอดพระเนตรแล้ว ได้ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้เรียนซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่ง อาทิเช่น ความไม่สะอาดของน้ำดื่ม ขยะมูลฝอยไม่มีที่ทำลาย และปัญหาน้ำท่วมขังทำให้เกิดโรคต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สำเร็จเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ให้ได้ สำหรับด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงรับสั่งให้นำไอทีมาช่วยในการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมทั้งเน้นในเรื่องการดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และถ้าหากโรงเรียนใดมีความพร้อม ก็ให้นำโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ ที่มุ่งส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียน อาทิ โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นต้น

ณ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ ด.ช.ฮาริส ดาแมยี และ ด.ช.อับดุลวาเรส เปาะซูปายา สองเด็กพิการจังหวัดนราธิวาส และทรงรับสั่งว่าให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลเด็กกันต่อไป ทั้งในเรื่องของการกระตุ้นและทำกายภาพฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและการประกอบอาชีพของมารดาและครอบครัวของเด็ก
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  -
       ภาพกิจกรรม : -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 632
       E-mail : info copy