การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 3 มิถุนายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้จัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอิสลามบูรพา จ.นราธิวาส และโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอิสลามบูรพา จ.นราธิวาส ซึ่งได้เข้าร่วมในโครงการฯ เป็นปีแรก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556

      โดยมีวิทยากรเดินทางไปร่วมตรวจเยี่ยมและนิเทศงานโรงเรียนอิสลามบูรพาด้วยกัน 2 ท่าน คือ ดร.ทินศิริ ศิริโพธิ์ กรรมการโครงการฯ และอาจารย์ศัลยพงศ์ วงศ์บุญเกิด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสนากับการพัฒนา) และได้มีวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาร่วมเดินทางไปร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี คือ อาจารย์ชนกพร ประทุมทอง และ อาจารย์กัญญารัตน์ แก้วละเอียด

       วัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ศึกษาสภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน และรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ  

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คลิกที่นี่  
       ภาพกิจกรรม : การตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิสลามบูรพา คลิกที่นี่
                         การตรวจเยี่ยมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : -
 
ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
       E-mail : info copy