Princess IT

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสอนเอกชนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ 15 โรงเรียนภาคใต้ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ต่อยอดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยสู่โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จากครั้งที่ 1 และในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครั้งที่ 2  คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : -
 
ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
        โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
        E-mail :info copy