การอบรมเรื่อง "ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม" ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - วันที่ 2 มิถุนายน 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม” ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม”  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส มีวิทยากรในการอบรม 2 ท่าน คือ อาจารย์ศัลยพงศ์ วงศ์บุญเกิด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสนากับการพัฒนา) และดร.ทินศิริ ศิริโพธิ์ กรรมการโครงการฯ
        วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม พัฒนาการสืบค้นข้อมูล และปรับมุมมองและกระบวนการทางความคิดที่มีต่อการเรียนการสอนศาสนาอิสลามกับการใช้ไอที โดยที่มีครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วม 30 คน จาก 15 โรงเรียน 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม : โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม     คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : -
 
ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม 
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632
       E-mail : info copy