การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ  
๑. พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู ได้เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
๓. เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ไอทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
๔. ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เกี่ยวกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ Project Approach ของนักเรียนปฐมวัย

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ชนกพร ประทุมทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม และมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน  ๑๐  ท่าน  จากทั้งหมด ๔ โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้แก่ โรงเรียนนิรันดรวิทยา จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนอิบตีดาวิทยา จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนธรรมพิทยาคาร  จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  จังหวัดยะลา
SAM 2029 resize SAM 2057 resize SAM 2058 resize
SAM 2125 resize SAM 2102 resize SAM 2164 resize

11924813 1148254155202448 1310978046749816021 o resize 11891893 1148254345202429 5053410930567736420 o resize 11872272 1148254398535757 8820998345982713985 o resize

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy