การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

           โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ  
๑. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ครูที่ผ่านการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย
๒. เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ไอทีสำหรับ STEM การศึกษาปฐมวัย
๓. ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ชนกพร ประทุมทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม และมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน  ๑๔  ท่าน  จากทั้งหมด ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนบ้านกูวิง  จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนบากงพิทยาจังหวัดปัตตานี, โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์  จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จังหวัดสงขลา
SAM 1789 resize SAM 1806 resize SAM 1704 resize
SAM 1841 resize SAM 1856 resize SAM 1921 resize
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy