การตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดอบรม และประชุมความร่วมมือ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

      เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอิสลามบูรพา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จ.นราธิวาส และ โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ ตำบลกาลิชา อำเภอระเเงะ จ.นราธิวาส

       ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมเเละดูความก้าวหน้าของการดำเนินงานส่วนต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเรื่องห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากรในโรงเรียน หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
และระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาสฝ่ายเลขาฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ "ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม ครั้งที่ ๒" โดยมีอาจารย์ศัลยพงศ์ วงศ์บุญเกิด จากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูจำนวนทั้งหมด ๒๘ คน จากโรงเรียน ๑๔ แห่งในโครงการฯ ในการอบรมดังกล่าวได้ให้ความรู้กับครูสอนศาสนา เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้สอนอิสลามศึกษา พัฒนาทักษะการใช้ไอทีเพื่อการสอน และปรับมุมมองและกระบวนการทางความคิดที่มีต่อการเรียนการสอนศาสนาอิสลามกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
รวมทั้งในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้เชิญผู้บริหารและครูคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนทั้ง ๑๕ แห่งข้างต้น เข้าประชุมร่วมกับอาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน ๙ แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือเรื่องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน โดยฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวแนวทางการดำเนินงาน โดยมี อ.ทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) ซึ่งเดินทางจากส่วนกลาง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวนโยบายการสนับสนุนของ สอศ. พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผ่านการดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ และช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพี่เลี้ยง และโรงเรียน ได้วางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ในฐานะการให้วิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลการซ่อมบำรุงและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ในการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนจาก สอศ.ในพื้นที่ภาคใต้จำนวน ๒๐ คน จาก ๙ วิทยาลัย มีครูและผู้บริหารเข้าประชุมจำนวน ๒๘ คนจาก ๑๔ โรงเรียน 
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814
       E-mail : info copy