สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

      เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดสัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดสัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่

1) การสรุปผลการดำเนินงานการมใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย โดยวางแผนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) เปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ Programming eDLTV และกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย เพื่อขยายผลการดำเนินงานในปี 2557
5) เปิดโอกาสให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย พี่เลี้ยง ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมด้านไอซีทีร่วมกัน

       กิจกรรมครั้งนี้มี พระ สามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 164 รูป/คน จากโรงเรียน 34 แห่ง ในจังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา และลำปาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย อาจารย์จากอาชีวะ 9 คน จาก 5 วิทยาลัย ตัวแทนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่ม 6 2 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ และดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล เลขานุการและคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ “ การพัฒนาด้านไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ”

       กิจกรรมการสัมมนา ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลงานด้านไอซีทีของโรงเรียน มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนการสอน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์และProgramming การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีกับงานพระพุทธศาสนา และแนวทางการเรียนต่อด้านไอซีทีของพระภิกษุสามเณร แลกเปลี่ยนประสบการร์ดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คณะผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ มาร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร/ครู จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ร่วมกับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในปีต่อไป

 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม :  2556/11/29 กิจกรรมสัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่ 
       วีดิโอ : 1. การบริหารจัดการการใช้ไอซีทีในโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน คลิกที่นี่ 
                  2. การส่งเสริมการใช้ไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่
                  3. การพัฒนาด้านไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกที่นี่
                  4. จัดการเรียนการสอน Programming แล้วได้อะไร...? คลิกที่นี่

ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม , คุณนวพรรษ คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 632 , 634
       E-mail : info copy