กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

     เมื่อวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” เพื่อให้สามเณรนำเสนอความก้าวหน้าและ แก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงงาน ฝึกปฏิบัติ นำเสนอโครงงาน และจัดทำรายงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม " ถอดบทเรียนกิจกรรมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม" เพื่อวางแผนขยายผลการดำเนินกิจกรรมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นในปีถัดไป กิจกรรมครั้งนี้ สามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 55 รูป/คน และมีอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติการเป็นพี่เลี้ยงให้กับสามเณร จำนวน 20 คน รวมเป็น 75  คน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย

       กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมครั้งนี้ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 และนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ และ ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2556 ด้วย 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 1. กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนในชนบท ภายใต้โครงการไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่
                          2. โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 
       ภาพกิจกรรม : 2556/10/23 กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” คลิกที่นี่
       วีดิโอ : 1. ค่ายวิชาการสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่ 
                 2. ทำโครงงานคอมพิวเตอร์แล้วได้อะไร ... ? คลิกที่นี่ 
                 3. ชุมุนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา คลิกที่นี่
                

ติดต่อได้ที่  
       คุณเสาวดี  คล้ายโสม , คุณนวพรรษ คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 632 , 634
       E-mail : info copy