ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"

      วันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" สำหรับสามเณรและครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจาก ๑๗ โรงเรียน รวมจำนวน ๘๙ รูป/คน (ครู ๓๐ รูป/คน, สามเณร ๕๙ รูป) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่
ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ GoGo Board และนำไปประยุกต์คิดสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชน ทั้งนี้ได้รับความรู้จาก ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณรตลอดสี่วันของการอบรม
กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๑๒ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สนับสนุนรถบัสรับ-ส่งสามเณาจากจังหวัดน่านและลำปาง ตลอดจนคณะจารย์และนักศึกษามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่ายจำนวน ๑๔ คน ในงานนี้ทีมอาจารย์ได้ช่วยถ่ายวีดิทัศน์ และตัดต่อเนื้อหาการอบรม ไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้สามเณรใช้ทบทวนเนื้อหาเมื่อกลับไปที่โรงเรียนได้ด้วย วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนสถานที่พักให้กับครู สามเณร จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ผลจากการเข้าค่ายครั้งนี้ นอกจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะได้รับความรู้แล้ว นักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถย์ ยังได้รับความรู้ จาก ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาพี่เลี้ยงก่อนการเข้าค่าย ๑ วัน และระหว่างค่ายได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ผ่านการช่วยสอนน้องๆ สามเณร ฝึกการให้ข้อเสนอแนะโครงงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา คาดหวังว่าจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  - ค่ายอิคคิว ปี 2 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
       วีดิโอ :
ซุ้มวิศวกรรม แนะนำ "Relay" http://www.youtube.com/watch?v=8Bx2jr4DYtY
ซุ้มวิศวกรรม "การใช้ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง" http://www.youtube.com/watch?v=_tjUxSOfLsA
ซุ้มวิศวกรรม "เครื่องมือช่างเบื้องต้น" http://www.youtube.com/watch?v=ie04v2JTMwo
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเสาวดี คล้ายโสม หรือคุณนวพรรษ คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 
       E-mail : info copy